HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Sirosporium celtidicola M.B. Ellis 1963
Herb IMI 10062
Fungus Name Sirosporium celtidicola
Associated Organism Celtis latifolia
Actually on leaf
Locality Europe: Southeastern Europe: Italy: Catania: R. Orto Botanico
Date 1903-04
Notes