HerbIMI

Label data

Herb IMI 104291
Fungus Name Badhamia foliicola
Associated Organism xxxx
Actually on leaf
Locality Australasia: Australia: Victoria: Goomalibee
Date 1963-05-31
Notes