HerbIMI

Label data

Herb IMI 104292b
Fungus Name Thelebolus microsporus
Associated Organism
Actually on
Locality Australasia: Australia
Date 1963-06-05
Notes