HerbIMI

Label data

Herb IMI 105318
Fungus Name Pestalosphaeria elaeidis
Associated Organism Elaeis guineensis
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Borneo: Sabah: Tuaran
Date 1964-04-15
Notes