HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Exosporium monanthotaxis Piroz. 1972
Herb IMI 107063
Fungus Name Exosporium monanthotaxis
Associated Organism Monanthotaxis poggei
Actually on
Locality Africa: East Tropical Africa: Tanzania: Kigoma
Date 1964-03-13
Notes