HerbIMI

Label data

Herb IMI 110664
Fungus Name Phomatospora dinemasporium
Associated Organism Pleioblastus
Actually on
Locality Asia-Temperate: Simonoseki, Prov. Nagato
Date
Notes