HerbIMI

Label data

Herb IMI 112572
Fungus Name Paecilomyces variotii
Associated Organism
Actually on kerosene storage tank
Locality Australasia: Australia: Victoria: Melbourne
Date 1965-03-29
Notes