HerbIMI

Label data

Herb IMI 115589
Fungus Name Boeremia exigua
Associated Organism Forsythia suspensa
Actually on leaves
Locality Europe: Southeastern Europe: Romania: Simeria
Date 1963-06-26
Notes