HerbIMI

Label data

Herb IMI 116892
Fungus Name Hypoxylon rubiginosum
Associated Organism Plantae
Actually on fallen branches
Locality Australasia: Australia: Maits Res. Apollo Bay
Date 1965-12-15
Notes