HerbIMI

Label data

Herb IMI 119159
Fungus Name Cladosporium oxysporum
Associated Organism Hevea brasiliensis
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Borneo: Sabah: Tharan
Date 1966-05-12
Notes