HerbIMI

Label data

Herb IMI 121043
Fungus Name Peroneutypa scoparia
Associated Organism
Actually on garden debris
Locality Australasia: Australia: Smokey Point
Date 1966-07-02
Notes