HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Sporidesmium australiense M.B. Ellis 1976
Herb IMI 122100
Fungus Name Sporidesmium australiense
Associated Organism Plantae
Actually on wood
Locality Australasia: Australia: Askins Creek Hill
Date 1966-09-03
Notes