HerbIMI

Label data

Herb IMI 126715
Fungus Name Fusicladium scribnerianum
Associated Organism xxxx
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Italy: Briosi Cov. Tumo.parosit. D.xxx
Date 1990
Notes