HerbIMI

Label data

Herb IMI 127802
Fungus Name Fusoidiella depressa
Associated Organism Angelica sylvestris
Actually on
Locality Europe: Middle Europe: Austria: Cypt.Exxic. Xxx
Date 1963-09-10
Notes