HerbIMI

Label data

Herb IMI 12994
Fungus Name Uromyces tinctoriicola
Associated Organism Euphorbia tinctoria
Actually on leaf, living
Locality Asia-Temperate: Western Asia: Lebanon-Syria: Syria
Date
Notes