HerbIMI

Label data

Herb IMI 132029
Fungus Name Zygosporium oscheoides
Associated Organism Elaeis guineensis
Actually on
Locality Asia-Tropical: Papuasia: New Guinea: Papua New Guinea
Date 1968-02-20
Notes