HerbIMI

Label data

Herb IMI 132637
Fungus Name Cytospora eucalypticola
Associated Organism Eucalyptus flocktoniae
Actually on
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Tuart Hill
Date 1968-03-27
Notes