HerbIMI

Label data

Herb IMI 137063
Fungus Name Pleospora rudis
Associated Organism
Actually on xxxx
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent: Pakistan: XXXX
Date 1967-02-10
Notes