HerbIMI

Label data

Herb IMI 137553
Fungus Name Fusoidiella depressa
Associated Organism Imperatoria osthruthia
Actually on
Locality Europe: Northern Europe: Norway: XXXX
Date
Notes