HerbIMI

Label data

Herb IMI 139261
Fungus Name Peyronellaea obtusa
Associated Organism Malus sylvestris
Actually on molus sylvestris
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Donnybrook
Date 1969-04-03
Notes