HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 14166
Fungus Name Endocolium australiense
Associated Organism Tecoma jasminoides
Actually on living leaf
Locality Australasia: Australia
Date
Notes