HerbIMI

Label data

Herb IMI 142945
Fungus Name Setophoma terrestris
Associated Organism Trifolium subterraneum
Actually on
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Elgin
Date 1969-09-18
Notes