HerbIMI

Label data

Herb IMI 144812
Fungus Name
Associated Organism Malus sylvestris
Actually on
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Bridgetown
Date 1969-11-25
Notes