HerbIMI

Label data

Herb IMI 145122
Fungus Name
Associated Organism Malus sylvestris
Actually on
Locality Australasia: Australia: Brookhampton
Date 1969-12-03
Notes