HerbIMI

Label data

Herb IMI 150237
Fungus Name Curvularia richardiae
Associated Organism Richardia brasiliensis
Actually on
Locality Australasia: Australia: Samford
Date 1970-04-29
Notes