HerbIMI

Label data

Herb IMI 151391
Fungus Name Corynespora achradis
Associated Organism Achras zapota
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Borneo: Brunei
Date 1970-09-02
Notes