HerbIMI

Label data

Herb IMI 151852
Fungus Name Stromatothecia nothofagi
Associated Organism Nothofagus
Actually on
Locality Asia-Tropical: Papuasia: New Guinea: Papua New Guinea: Wabag
Date 1969-06-15
Notes