HerbIMI

Label data

Herb IMI 154712
Fungus Name Sordaria brevicollis
Associated Organism
Actually on
Locality Australasia: Australia: Victoria: Buxton
Date
Notes