HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Pestalotiopsis montellicoides Mordue 1986
Herb IMI 155522
Fungus Name Pestalotiopsis montellicoides
Associated Organism Protea
Actually on
Locality Africa
Date 1970-08-21
Notes