HerbIMI

Label data

Herb IMI 155670
Fungus Name Nectria pityrodes
Associated Organism Arachis hypogaea
Actually on
Locality Asia-Tropical: Papuasia: New Guinea: Papua New Guinea: New Guinea
Date 1971-01-30
Notes