HerbIMI

Label data

Herb IMI 159240
Fungus Name Cladosporium cladosporioides
Associated Organism Hordeum
Actually on
Locality Asia-Temperate: Western Asia: Turkey: Salihli
Date
Notes