HerbIMI

Label data

Herb IMI 159379
Fungus Name Pestalotiopsis neglecta
Associated Organism Achras zapota
Actually on
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent
Date
Notes