HerbIMI

Label data

Herb IMI 160397
Fungus Name Discohainesia oenotherae
Associated Organism Eucalyptus erythrocorys
Actually on
Locality Australasia: Australia: Western Australia: Riverton
Date
Notes