HerbIMI

Label data

Herb IMI 160501
Fungus Name Nigrospora oryzae
Associated Organism Eucalyptus pauciflora
Actually on
Locality Australasia: Australia: New South Wales: Armidale
Date
Notes