HerbIMI

Label data

Herb IMI 160526
Fungus Name Khuskia oryzae
Associated Organism Eucalyptus pauciflora
Actually on
Locality Australasia: Australia: New South Wales: Armidale
Date
Notes