HerbIMI

Label data

Herb IMI 160571
Fungus Name Cladosporium cladosporioides
Associated Organism Eucalyptus pauciflora
Actually on
Locality Australasia: Australia: New South Wales: Armidale
Date
Notes