HerbIMI

Label data

Herb IMI 231864
Fungus Name Troposporella monospora
Associated Organism Pinus sylvestris
Actually on
Locality Europe: Northern Europe: Great Britain: Devon
Date 1978-09-01
Notes