HerbIMI

Label data

Herb IMI 231973
Fungus Name Peyronellaea obtusa
Associated Organism Malus hybrixxxxx
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Borneo: Sabah
Date 1978-09-17
Notes