HerbIMI

Label data

Herb IMI 232438
Fungus Name Pyrenochaeta achyranthis
Associated Organism Achyranthes aspera
Actually on
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent: India: Uttar Pradesh: Ballia
Date 1978-09-30
Notes