HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Meliola pseudospondiadis Hansf. & Deighton 1948
Herb IMI 23244
Fungus Name Meliola pseudospondiadis
Associated Organism Pseudospondias microcarpa
Actually on
Locality Africa: West Tropical Africa: Sierra Leone
Date 1938-11-17
Notes