HerbIMI

Label data

Herb IMI 233298
Fungus Name Spirographa fusisporella
Associated Organism Pertusaria hymenea
Actually on
Locality Europe: Northern Europe: Denmark
Date 1926-05-24
Notes