HerbIMI

Label data

Herb IMI 233348
Fungus Name Leptosphaerulina trifolii
Associated Organism Agrostis stolonifera
Actually on
Locality Australasia: Australia: Victoria: Frankston
Date 1978-11-08
Notes