HerbIMI

Label data

Herb IMI 233823
Fungus Name Pestalotiopsis psidii
Associated Organism Psidium guajava
Actually on
Locality Asia-Tropical: Malesia: Borneo: Sarawak
Date 1978-11-06
Notes