HerbIMI

Label data

Type status ex type coll.
Herb IMI 236617a
Fungus Name Cercosporella acroptili
Associated Organism Acroptilon picris
Actually on
Locality Asia-Temperate: Western Asia: Turkey: Ankara
Date 1947
Notes