HerbIMI

Label data

Herb IMI 237933
Fungus Name Pythium aristosporum
Associated Organism Pinus radiata
Actually on soil
Locality Australasia: Australia: Wattagen Mountains
Date 1977-09
Notes