HerbIMI

Label data

Herb IMI 242330
Fungus Name Cercosporella dioscoreophylli
Associated Organism Tinospora tomentosa
Actually on
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent: India: Uttar Pradesh: Gorakhpur: University of Gorakhpur
Date 1979-10-12
Notes