HerbIMI

Label data

Herb IMI 242549
Fungus Name Pestalotiopsis adusta
Associated Organism Ixora
Actually on
Locality Asia-Tropical: Indian Subcontinent: India: Uttar Pradesh: Gorakhpur
Date 1979-10-27
Notes