HerbIMI

Label data

Herb IMI 243241
Fungus Name Pseudopeziza trifolii
Associated Organism Trifolium pratense
Actually on
Locality Europe: Southeastern Europe: Romania
Date 1969-07-01
Notes