HerbIMI

Label data

Type status Holotype of Xiambola mirabilis Minter & Hol.-Jech. 1981
Herb IMI 243636
Fungus Name Xiambola mirabilis
Associated Organism Pinus sylvestris
Actually on
Locality Europe: Middle Europe: Czechoslovakia: Czech Republic: Bohemia
Date 1979-10-27
Notes