HerbIMI

Label data

Herb IMI 243766
Fungus Name Phaeostalagmus cyclosporus
Associated Organism Pinus sylvestris
Actually on
Locality Europe: Middle Europe: Czechoslovakia: Czech Republic: Bohemia
Date 1979-10-19
Notes